સંપર્ક

અમદાવાદ ઓફિસ
૯, આર્યન્સ કોર્પોરેટ પાર્ક, શીલજ રેલ્વે ક્રોસિંગ પાસે, થલતેજ – શીલજ રોડ, થલતેજ, અમદાવાદ,ગુજરાત-૩૮૦૦૫૯, ભારત
વડાલી ઓફિસ
કડવા પાટીદાર સમાજ વાડી, બી.એસ.એન.એલ કચેરીની પાછળ, વડાલી, ગુજરાત -383235, ભારત
વધુ માહિતી માટે ઈમેઈલ: info@krsf.in
જોબ માટે ઈમેઈલ: career@krsf.in