કિચન ગાર્ડન ની સંભાળ રાખતો ધોરણ ૪નો વિદ્યાર્થી – કેશરગંજ પ્રાથમિક શાળા, ઇડર.